Karabela Małopolska

slideochrona 103

Aktualności

Od 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów dla kandydatów na pracownika ochrony i detektywa
Od 1 stycznia 2014 r. weszło w życie szereg ułatwień w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i w zawodzie detektywa.

Rezygnacja z egzaminów dla kandydatów do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz detektywa, wprowadzenie list kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracowników zabezpieczenia technicznego, a także cykliczne szkolenia specjalistyczne – to najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., w ramach szerszego pakietu tzw. ustawy deregulacyjnej. Rozporządzenia w tej sprawie zostały przygotowane przez MSW.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej i kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzone przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać osoba, która m.in. ukończyła 21 lat, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji. Natomiast kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego może zostać osoba, która m.in. ukończyła 18 lat, ma pełna zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo i posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji. 

Pracownikiem ochrony, co do którego nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, może zostać osoba pełnoletnia, nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej mogą także odbywać szkolenia i inne kursy potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Czas trwania wymienionych kursów i szkoleń jest analogiczny jak w ubiegłych latach - łącznie 245 godzin zajęć.

Dotychczasowe zaświadczenia o ukończeniu danego kursu bądź szkolenia są nadal ważne, jeżeli zostały wydane przez placówki spełniające kryteria określone w ustawie o systemie oświaty. Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, nie muszą więc przechodzić go ponownie. Straciły natomiast ważność zaświadczenia o ukończeniu kursu bądź szkolenia, które zostały wydane przez placówki działające na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dotychczasowe zaświadczenia o ukończeniu danego kursu bądź szkolenia są nadal ważne, jeżeli są zaświadczeniami, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 5 - 7 ustawy o ochronie osób i mienia oraz w art. 39 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadające te zaświadczenia, nie muszą więc przechodzić go ponownie. Straciły natomiast ważność zaświadczenia o ukończeniu kursu na pracownika ochrony fizycznej, o których mowa w § 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej  i sposobu przeprowadzania egzaminu, prowadzone wyłącznie w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej (nie posiadające akredytacji). Zaświadczenia te nie stanowią podstawy do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zmienił się także wzór wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Nowy wzór wniosku uwzględnia propozycje zgłaszane dotychczas przez przedsiębiorców m.in. ubiegających się o zmianę koncesji. Nowy wniosek składa się z dwóch części: część A – wypełniają przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie koncesji oraz części B, dotyczącej zmiany koncesji. Część B została dostosowana tak, aby ułatwić przedsiębiorcom zgłoszenie danych zawartych w koncesji, które podlegają zmianie.

Od nowego roku przedsiębiorcy wydają nowe legitymacje pracownikom ochrony fizycznej, kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej oraz kwalifikowanym pracownikom zabezpieczenia technicznego.

Przedsiębiorcy prowadzą też ewidencję wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji pracowników ochrony oraz podobnie jak do tej pory, prowadzą dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony. Nowością jest umożliwienie prowadzenia części dokumentacji także w formie elektronicznej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest ponadto zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia.

Deregulacja dotyczy również zawodu detektywa. Od nowego roku nie ma już egzaminów na licencje detektywa. Zamiast egzaminów detektywi, podobnie jak kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, muszą odbyć szkolenie specjalistyczne.

Dzięki ułatwieniom i przyjęciu rozwiązań deregulacyjnych, przewiduje się, zwiększenie  dostępu do wykonywania zawodów pracownika ochrony i detektywa. Może także wzrosnąć liczba przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz o wpis do prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Zmiany zostały skonsultowane z organizacjami branży ochrony osób i mienia, w tym m.in. z Polską Izbą Ochrony, Polskim Związkiem Pracodawców „OCHRONA“, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm“, Polską Izbą Systemów Alarmowych, Polskim Związkiem Firm Ochrony, Unią Polskich Organizacji Branży Ochrony.

 

 Oferta 

 Praca 

 Zasięg 

 Aktualności 

 Prawo 


Adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Karabela Małopolska Sp. z o. o.

33-100 Tarnów, al. Piaskowa 10

Kontakt:

telefon: 14 627-38-99

Fax: 14 627-38-99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane firmy:

KRS: 0000155505

NIP: 684-21-51-228

REGON: 370451931

Koncesja: L-0397/00